За какво и за кого се прилага настоящата политика за поверителност?


“СУПРИММО“ АД е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, съгласно издадено Удостоверение № 430549/17.08.2017 г.Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от теб лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за теб посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.
Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството.
Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

Кои данни за "лични данни"?


Съгласно приложимите рапоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Какви видове лични данни за теб събираме?


СУПРИММО АД събира: регистрационна информация; информация, необходима за сключване на договор; информация, която си позволил/а на социалните медии да споделят с Дружеството; информация за дейността, когато осъществяваш достъп до или взаимодействаш с услуга на Дружеството.
a) Регистрационна информация е информацията, която предоставяш, за да се регистрираш за услуга на Дружеството, да създадеш свой профил, да се абонираш за бюлетин или да отправиш запитване. Регистрационната информация може да включва – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава.
b) Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните ти данни и служи за удостоверяване на самоличността ти при встъпване в договорни отношения, което може да включва – три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени категории специални данни като семеен статус.
c) Информация от социалните медии. Ако осъществиш достъп до услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържеш услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които си дал/а съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които си направил/а публично достъпни във връзка с тази услуга.
d) Информация за дейността. Когато осъществяваш достъп до или взаимодействаш с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Дружеството от твоя страна, например страниците, които си посетил/а, съдържание, което си разглеждал/а, заявки за търсене, които си направил/а, и реклами, които си видял/а, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознай се с нашата Политика за „Бисквитки“.
СУПРИММО АД по какъвто и да е начин: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.

Свързани услуги

Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

Как използваме твоите лични данни?


Данните, които Агенцията събира от и за Потребителите, се използват за предоставяне на услуги, като оценява, анализира и подобрява тези услуги, съобразно твоите очаквания и интереси; повишаваме нивото на твоята удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като ти предоставяме подходящо и интересно за теб съдържание; да ти предлагаме качествено клиентско обслужване, да комуникираме с теб и да отговаряме на запитвания; с твоето предварително съгласие, да ти изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти, включително дружества от групата на СУПРИММО и брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице; с твоето предварително съгласие, ти изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните ти интереси и търсения, посредством електронни съобщения.
СУПРИММО може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

На какво основание използваме твоите лични данни?

j
Обработването на твоите лични данни е необходимо с оглед на предоставянето на извършваните от Дружеството услуги; във връзка с приложимото законодателство, доколкото същото вменява в задължение на СУПРИММО съхраняването на такива данни; на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност.
Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение до адреса на електронна поща, посочена по-долу.

Как обработваме твоите лични данни?


Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

Кой има достъп до твоите лични данни?


Агенцията може да споделя твоите лични данни за целите на Раздел 3 със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз в съответствие с и предвид ограниченията, предвидени в разпоредбите на Раздел 7 по-долу:
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
b) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
c) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

Предават ли се твоите лични данни зад граница?


Твоите лични данни няма да бъдат предавани извън граница, без твоето информирано съгласие.

Какви са вашите права по отношение на личните ви данни?


Имаш право във всеки един момент да:
• получиш потвърждение дали твоите лични данни съществуват или не, да бъдеш информиран/а относно съдържанието и източника, както и да провериш точността и да поискаш коригиране, актуализиране или изменение;
• поискаш изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните ти данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
• направиш по всяко време възражение срещу обработването на личните ти данни на законни основания.
Можеш да изпратиш искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включи адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочи ясно каква информация желаеш да получиш, промениш, актуализираш, скриеш или изтриеш.
Добре е да знаеш, че дори след като премахнеш профила си или ако си поискал/а изтриване на данните ти, копия от определена информация от профила ти могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако си споделял/а информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, твоят профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с твоя профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.
Можеш да оттеглиш съгласието си във връзка с:
• Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаеш да получаваш от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можеш да откажеш да получаваш подобни електронни писма, като следваш инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можеш също така да изпратиш искане на адреса, посочен по-долу.
• Споделяне от наша страна на твоя лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако би предпочел/а да не споделяме твоя лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можеш да откажеш такова споделяне, като изпратиш искане на адреса, посочен по-долу в Политиката за защита на личните данни.
Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с теб и да ти поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането ти.

Периоди на съхранение на лични данни


Ние ще пазим твоите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.
В края на периода на запазване твоите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Актуализиране на настоящата политика за поверителност


СУПРИММО има право да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за поверителност ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

КОНТАКТИ


Ако имаш въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържеш с нас на следния адрес на електронна поща: gdpr@luximmo.bg