Общи условия за ползване на сайта www.superimoti.bg


Идентификация на "СУПРИММО" АД


Чл. 1. (1) “СУПРИММО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Якубица“ № 19, ет. 5, п.к. 1164, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: ‎204775702, представлявано от изпълнителния директор НИКОЛА НИКОЛОВ СТОЯНОВ, e-mail: info@superimoti.bg, тел.: ‎0700 70 335
Чл. 1. (2) "СУПРИММО" АД е регистриран администратор на лични данни към „Комисията за защита на личните данни“, съгласно издадено Удостоверение № 430549/17.08.2017 г.
Чл. 1. (3) В настоящите общи условия "Суприммо" АД ще бъде наричано за краткост “Super Имоти” и „Агенция/та“.

Правила за ползване на сайта www.superimoti.bg


Чл. 2. (1) Правилата за ползване на сайта www.superimoti.bg обхващат общите условия и политики - за защита на личните данни, за предоставянe на услуги, за непоискани търговски съобщения, за възлагане на поръчки и цени на предлаганите услуги, за мерките срещу изпирането на пари, за бисквитките, за правата върху интелектуалната собственост и за отговорността, в случай на неспазване на тези политики, всички заедно уреждащи отношенията между Super Имоти, от една страна, и от друга – Потребителите, посещаващи домейна на сайта www.superimoti.bg.
Чл. 2. (2) Преди да използват информационните и търговски услуги, предлагани от Агенцията, Потребителите следва да се запознаят с правилата за ползване на сайта www.superimoti.bg. Счита се, че всеки Потребител, отворил сайта на Агенцията, е запознат с правилата за ползване и е длъжен да ги спазва.

Политика за защита на личните данни при идентификация на Потребители


Чл.3. (1) При посещение на сайта от Потребител, Агенцията автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и доставчика на интернет. Тези данни са съхраняват единствено с цел за оптимизация на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящите за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя.
Чл. 3. (2) Агенцията има право да събира лична информация за своите Потребители - име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсения или предлагания от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от Агенцията търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите.
Чл. 4. (1) Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на Агенцията, в качеството ѝ на оторизиран администратор на лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Чл. 4. (2) Агенцията защитава конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни и полага дължимата грижа да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от Агенцията обстоятелства, които не могат да ѝ се вменят във вина, не водят до нарушаване на тази конфиденциалност.
Чл. 4. (3) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват Агенцията да използва част от предоставените от тях лични данни, с цел да ги информира за всички нови и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти.
Чл. 4. (4) За постигане на описаните цели, Агенцията може да предостави лична информация на свои партньори. Агенцията e длъжна да предостави личните данни на Потребител в случай на нужда и при поискване от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
Чл. 4. (5) Агенцията полага адекватни технически и организационни мерки да осигури конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.
Чл. 5. (1) Идентификацията на Потребителите, които предлагат свой имот за продажба или отдаване под наем, става с попълване на електронна форма за идентификация, достъпна в реално време на сайта www.superimoti.bg, с отметка за съгласие с общите условия. Попълвайки електронното изявление за идентификация, Потребителят се задължава и декларира, че предоставя пълни и верни данни относно самоличността си, правния статут на представляваното от него дружество и другите изискуеми данни, а в случай на промяна - да ги актуализира в 7 (седем) - дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Чл. 5. (2) В случай, че бъде установено несъответствие на данните, предоставяни от Потребител на сайта, Агенцията има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите спрямо тoзи Потребител и следва да унищожи всички, предоставени от него до момента лични данни.
Чл. 5. (3) Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени, съгласно водената от Агенцията политика за защита на личните данни.
Чл. 6. (1) В изпълнение на политиката за защита на личните данни, Агенцията няма право да продава, отдава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключение на следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.
Чл. 6. (2) В изпълнение на политиката за защита на личните данни, Агенцията няма право да предоставя личните данни на свой Потребител на друг свой Потребител, с оглед осъществяването на евентуална сделка помежду им, независимо дали вторият е регистриран администратор на лични данни по повод осъществяваната от него дейност, освен ако не е дадено предварително изрично съгласие за това от Потребителя, чиито данни ще бъдат предоставени.
Чл. 6. (3) Достъп до лични данни между Потребителите се осъществява, едва след като те влязат в договорни отношения помежду си и след изричното им съгласие за това.

Бисквитки


Чл. 7. Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът.
Чл. 8. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.
Чл. 9. В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.

Предоставяни услуги


Чл. 10. Агенцията предоставя услуги по посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти от Потребителите.
Чл. 11. Уеб сайтът www.superimoti.bg предлага каталог от оферти за продажба или наем на недвижими имоти със съответно посочени цени. Офертите са подготвени по данни, предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, намиращи се в отношения на партньорство и сътрудничество с Агенцията.
Чл. 12. Агенцията задължително урежда всички отношения във връзка с предоставяните услуги с подписването на отделен писмен договор, съгласно вида на предоставяната услуга и индивидуалните договорки с всеки отделен съконтрагент. Подписвайки такъв договор, всеки потребител се задължава спрямо Агенцията за реализацията на сделка по покупко-продажба или наемане на недвижим имот.

Възлагане на поръчки и сключване на договори


Чл. 13. За да използват предлаганите от Агенцията посреднически услуги и да се запознаят с разполагаемата база недвижими имоти, Потребителите използват уеб сайта www.superimoti.bg.
Чл. 14. Между Потребителят, в качеството му на възложител, и Агенцията, в качеството ѝ на изпълнител, задължително се сключва отделен договор за възлагането и изпълнението на всяка услуга, предоставяна от Агенцията. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и уговорените в него условия имат задължителен характер за подписалите ги страни за срока на действието му.
Чл. 15. Всички договори, споразумения и анекси към договорите и споразуменията, както и всички протоколи, разписки и декларации са съставени, съгласно нормативните изисквания на законодателството, спрямо волята на страните, съдържат обичайно наложените в практиката реквизити и са съобразени с вътрешната организация, дейността и актовете на Агенцията, при условията на пълна конфиденциалност на предоставените данни и при спазване на политиката за защита на личните данни, провеждана от Агенцията.

Цени на предлаганите имоти


Чл. 16. (1) Цените на предлаганите на този сайт имоти, са посочените от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, намиращи се в договорни отношения с Агенцията.
Чл. 16. (2) Цените на предлаганите имоти са в евро. По правило цените са с включен данък добавена стойност (ДДС), в случай, че в офертата не е изрично посочено. В случай, че цената е без включен ДДС, това следва да бъде изрично посочено в офертата.
Чл. 16. (3) Агенцията има право да променя обявените на сайта цени в офертите за предлаганите недвижими имоти, като тези промени няма да засягат вече сключени договори, освен ако в конретния договор не е уговорено, че при промяна в цената пропорционално се променя и размерът на комисионното възнаграждение, дължимо от Потребителя на Агенцията.

Мерки срещу изпирането на пари


Чл. 17. Агенцията разполага с утвърдени със Заповед № ФР-9-90/03.07.2017 г. на Директора на САД „Финансово разузнаване“ към Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), във връзка със Заповед № З-679/25.03.2015 г. на Председателя на ДАНС, Вътрешни правили за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в качеството му на лице, задължено по чл. 3, ал. 2, т. 29 от ЗМИП.
Чл. 18. (1) При установяване на договорни отношения по възлагане на Агенцията да извърши предоставяните от нея услуги, тя е длъжна да идентифицира по смисъла на ЗМИП всеки Потребител, страна по сделка. Потребителят следва да попълни и подпише декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно образец, одобрен с утвърждаване на Вътрешните правила по предходната алинея на настоящия член. Задължително е попълването на декларация за произход на средствата от Потребител при установяване на търговски или професионални отношения, в т.ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, както и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.
Чл. 18. (2) Декларация за произход на средствата се попълва и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

Непоискани електронни съобщения


Чл. 19. Търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия са рекламни или други съобщения, представящи услугите на лице, което извършва търговска или занаятчийска дейност, или упражнява регулирана професия. В качеството си на дружество, упражняващо търговска дейност, Агенцията има законно право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителите на сайта www.superimoti.bg, представляващи предложения и реклами, нюзлетри и запитвания. С приемането на общите условия, поместени на този сайт, Потребителите се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения от Агенцията.
Чл. 20. Всеки Потребител може да изпрати по електронен път писмен отказ от непоискани търговски съобщения до Агенцията и ще бъде изтрит от списъка с получатели на тези съобщения. Той трябва да уведоми Агенцията и в случай, че не желае данните му да се ползват за целите на диркетния маркетинг.

Интелектуална собственост


Чл. 21. (1) Обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права са всички права на интелектуална собственост върху наличните бази данни, разположени на уеб сайта на “Super Имоти”, като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. В случай, че върху сайта е разположена интелектуална собственост на друго лице, преотстъпило право на ползване на Агенцията, това лице следва да бъде задължително указано като носител на конкретното право на интелектуална собственост.
Чл. 21. (2) Правото на достъп на Потребителите до уеб сайта на Агенцията не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост.
Чл. 21. (3) При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Агенцията има право да търси обезщетение за всички пряко и непряко причинени вреди в пълен размер.
Чл. 21. (4) Потребителите са длъжни при ползване на предоставения им достъп от Агенцията да спазват настоящите Общи условия, българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомяват незабавно Агенцията за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Потребител; да не осъществяват достъп извън предоставения, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използват по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Агенцията и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представят за друго лице или по друг начин да въвеждат в заблуждение трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Чл. 21. (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителите нямат право да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на Агенцията.
Чл. 22. Агенцията има правото да деактивира или заличи потребителския профил на Потребител, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Агенцията върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

Отговорност


Чл. 23. (1) Агенцията не носи отговорност за технически неизправности, причините за които не попадат в сферата на отговорност на дружеството или са били причинени от форсмажорни обстоятелства. Агенцията не гарантира безпрепятствения достъп до сайта и може да извършва технически поддръжки в свободно избираем времеви период.
Чл. 23. (2) Агенцията не носи отговорност, в случай, че се установи съдържание на вируси или други увреждащи компоненти на сървъра на сайта.
Чл. 24. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове, предоставени за удобство и информация на Потребителите и те следва да бъдат използвани на лична отговорност на конкретния Потребител. Съдържанието на тези сайтове не е свързано със Super Имоти и Агенцията не се ангажира с отговорността за тяхното съдържание, независимо дали се намира в партньорски отношения със собствениците им.
Чл. 25. (1) Агенцията не се ангажира с гаранции, нито носи отговорност за резултатите от използването на сайта и услугите, както и за валидността и актуалността на офертите, описанията на имотите и снимките на този уеб сайт.
Чл. 25. (2) Агенцията не дължи обезщетение за вреди на Потребителите на уебсайта за щети от грешка или дефект при употребата на сайта, компютърен вирус, кражба, неоторизиран достъп до лични данни или щети, настъпили при употребата на информация от този уеб сайт, в резултат на употребата на сайта или на линк към друг сайт чрез уеб сайта.
Чл. 25. (3) В случай на системно причинени нарушения на общите условия за ползване на уеб сайта от Потребител, който ги е приел, Агенцията има право да забрани достъпа до www.superimoti.bg от мобилното устройство, e- mail и IP – адреса на нарушителя.
Чл. 25. (4) Агенцията не носи отговорност за обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.
Чл. 25. (5) Потребителите на уеб сайта www.superimoti.bg се задължават с поведението си, докато ползват сайта на Агенцията, да защитават нейните служители и директори от посегателства и вреди и да не допускат причиняването на такива.

Допълнителни условия


Чл. 27. Агенцията има правото да променя по всяко време и по своя преценка едностранно общите условия за ползване на уеб сайта си при наличие на законодателни промени; въвеждане на нови правила, необходимостта от които е възникнала в практиката на Агенцията; нуждата от повишаване на качеството на предоставяните от Агенцията услуги. Всички промени ще бъдат помествани на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там, като от този момент се счита също, че всички Потребители са запознати с така направените промени. Задължение на Потребителите е да проверяват общите условия периодично за актуализации.
Чл. 28. Всички неуредени от общите условия въпроси се уреждат, съгласно действащото законодателство на Република България. Компетентен при евентуален спор е българският съд. В случай, че определени клаузи от настоящите общи условия, относими към договорите или приложенията към тях, уреждащи отношенията между Потребителите и Агенцията, са или бъдат обявени за нищожни или недействителни, това не нарушава валидността на договора в останалата му част или на договора като цяло. Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.