Защита на личните данни


„СУПРИММО“ АД е регистриран администратор на лични данни към „Комисията за защита на личните данни“, съгласно издадено Удостоверение № 430549/17.08.2017 г. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни, има право да ги използва само в предвидените в Общите условия случаи и няма право да ги предоставя на трети лица.
„СУПРИММО“ АД се задължава да обработва предоставените от Вас лични данни законосъобразно и добросъвестно, да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги подлага на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели. Допълнително обработване на личните данни за статистически цели е допустимо, в случай, че „СУПРИММО“ АД осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели.

Какво представляват личните данни?


Съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни, „лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до определено лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Предоставяните от Вас лични данни трябва да бъдат точни, пълни и при необходимост да се актуализират. На заличаване подлежат всички личнни данни, за които е установено, че са неточни или неверни.

Какви лични данни събира SUPER ИМОТИ?


SUPER ИМОТИ има право да събира лична информация за своите Потребители - име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсения или предлагания от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Вас, по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта.
SUPER ИМОТИ няма право да предоставя личните Ви данни на друг свой Потребител, с оглед осъществяването на евентуална сделка помежду Ви, независимо дали вторият е регистриран администратор на лични данни по повод осъществяваната от него дейност, освен ако не е дадено предварително изрично съгласие за това от Потребителя, чиито данни ще бъдат предоставени. Достъп до лични данни между Потребителите се осъществява, едва след като те влязат в договорни отношения помежду си и след изричното им съгласие за това.

Как SUPER ИМОТИ идентифицира своите Потребители?


SUPER ИМОТИ Ви идентифицира с попълване на електронна форма за идентификация, достъпна в реално време на сайта www.superimoti.bg, при попълването на която трябва да дадете съгласието си с общите условия. Попълвайки електронното заявление за идентификация, Вие се задължавате и декларирате, че предоставяте пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема информация.
SUPER ИМОТИ автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, софтуер, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и доставчика на интернет. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies), но чрез нея не се постига персонално идентифициране.